Vàng là một kim loại vô giá cung cấp bảo mật tuyệt vời. Do đó, đầu tư vàng mùa tết được xem là một lựa chọn hàng đầu. Hợp đồng tương lai, quỹ ETF, cổ…